Four satellites on single 90cm satellite dish installation:

Satellites are:

9E- SAORSAT

13E – Hotbird

19E – Astra 1

28,2E – Astra2